หลักสูตรประถม

หลักการสอน

โรงเรียนทับทองจัดการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษาโดยมุ่งเน้นท่ีจะสร้างพื้นฐานลักษณะนิสัย ความรู้ ความคิดและความสามารถในการเป็นบุคคลในศตวรรษท่ี 21 ท่ีจะต้องมีความรู้ที่กว้างและลึก มีนิสัยรักท่ีจะเรียนรู้ รู้มากกว่า 2 ภาษา รู้จักท่ีจะปรับตัวเข้ากับสังคมและโลกท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ทั้งนี้หลักสูตรเป็นไปตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ภายใต้มาตรฐานของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.)โดยยึดหลักปรัชญาการสร้างความสมดุลทางวิชาการและกิจกรรมเพื่อนำนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ โรงเรียนทับทองเน้นการดูแลเด็กเป็นรายบุคคล และได้นำนวัตกรรมการสอนต่างๆ ท่ีจะเป็นประโยชน์และมีความทันสมัยเข้ามาใช้เพื่อความเป็นสากล

  • Project Approach การเรียนรู้ผ่านโครงงานที่เป็นการสร้างการเรียนรู้แบบองค์รวม ทำให้ผู้เรียนมีความรู้และรู้จักท่ีจะเรียนรู้อย่างแท้จริง
  • Mad Science เป็นกลุ่มผู้เชี่ยวชาญทางวิทยาศาสตร์ ที่มาจัดกิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร์ให้แก่เด็กเสริมสร้างทักษะการสังเกต หลักการคิดแบบมีเหตุและผล
  • Anglia Examinations จากประเทศอังกฤษ เป็นข้อสอบวัดผลทางภาษาอังกฤษรับรองโดยรัฐบาลอังกฤษ ที่โรงเรียนทับทองใช้เพื่อวัดมาตรฐานความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของนักเรียน
  • Mulan สถาบันสอนภาษาจีนระดับมาตรฐานสากล
  • Happy Math เป็นวิธีการฝึกให้ผู้เรียนคิดเลขได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ ซึ่งเป็นพื้นฐานท่ีสำคัญในการเรียนคณิตศาสตร์ในระดับสูงต่อไป

 

คณะครู

คุณวุฒิ : ครูโรงเรียนทับทองทุกคนมีวุฒิการศึกศาขั้นต่ำปริญยาตรีทางการศึกษา มีประสบการณ์ทางการสอน และดูแลเด็กไม่ต่ำกว่า10ปี

การพัฒนาและส่งเสริม :  ครูโรงเรียนทับทองทุกคนได้รับการส่งเสริมให้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านการศึกษา การอบรมและการประเมินคุณภาพครู

ครูต่างชาติ  :  โรงเรียนทับทองมีครูต่างชาติ(Native Speaker) ประจำที่โรงเรียน และจัดให้เข้าสอนนักเรียนทุกระดับชั้น

 

นักเรียนทับทอง

มุ่งมั่นที่จะเป็นผู้แสวงหาใฝ่รู้ใฝ่เรียน เต็มใจเข้าร่วมกิจกรรมอย่างสม่ำเสมอ (ทั้งวิชาการและกิจกรรมเพื่อที่จะได้ทำตนให้มีคุณค่า สร้างชื่อเสียงให้แก่ตนเอง ครอบครัวและโรงเรียนทับทอง

 

โรงเรียนทับทอง

มั่นใจว่า มีศักยภาพที่จะผลิตนักเรียนให้เป็นผู้มีต้นทุนชีวิตที่เหมาะสมทั้งความรู้ความสามารถ มุ่งมั่นทำคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติ