หลักสูตรอนุบาล

 

หลักการสอน

จากปรัชญาของโรงเรียนที่ว่า “ โรงเรียนทับทองสร้างความ สมดุลทางวิชาการ และ กิจกรรม เพื่อนำนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ ”โดยโรงเรียนทับทอง เชื่อว่าการสร้างทักษะการเรียนรู้ และประสบการณ์ชีวิตต้องมีความสมดุลกัน จึงได้นำแนวคิด ทฤษฎี การสร้างความสมดุล ที่มีหลักปฏิบัติตามแนวหลักธรรม คือ มัชชิมาปฏิปทา ( การเดินสายกลาง ) มาเป็นหลักในการจัดทำหลักสูตรการเรียนการสอน ให้มีความเหมาะสมกัน และปูพื้นฐานการเรียน รู้นี้ตั้งแต่ในระดับเด็กปฐมวัย เพราะถ้าเด็กได้รับพื้นฐานที่มีความมั่นคง สมดุลทางทักษะการเรียนรู้และประสบการณ์ ชีวิต เด็กก็จะสามารถนำทักษะและประสบการณ์นี้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุข ดังนั้นโรงเรียนจึงได้ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ลงมือปฏิบัติจริง สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง จากการเรียนรู้ผ่านโครงงาน ( Project Approach ) พัฒนาแนวการ เรียนการสอนตามหลักของ Reggio Emilia ที่เชื่อว่าเด็กทุกคนมีความอยากที่จะเรียนรู้ โดยโรงเรียน ทับทองปรับให้เข้ากับบริบทของโรงเรียนที่อยู่บนพื้นฐานความเป็นไทย เด็กปฐมวัยทุกคนได้รับการพัฒนา ในทุกด้านอย่างเหมาะสมตามวัย บูรณาการวิชาการด้านต่างๆด้วยหลักสูตร ที่เป็น Intensive English Program and Computer มีการวัดระดับมาตรฐานการเรียนรู้ในทุกหน่วยการเรียน โดยเฉพาะ การใช้ภาษาอังกฤษด้วยข้อสอบจาก Anglia Examinations จากประเทศอังกฤษ เพื่อปรับปรุงและ พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนด้วยการประเมินเป็นรายบุคคล จากการเรียนรู้ทั้งก่อนเรียน (Pre-test) และหลังเรียน (Post test)ซึ่งทางโรงเรียนได้มีการติดต่อสื่อสารกับผู้ปกครองเพื่อรายงานผลการเรียนรู้ และร่วมกันแก้ไข พัฒนาในทุกระยะเพื่อการพัฒนาเด็กให้เต็มตามศักยภาพ

 

กิจกรรมเสริมหลักสูตร

กิจกรรมเสริมหลักสูตรเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อ เติมความรู้ และทักษะในด้านต่างๆให้นักเรียน เพื่อสร้างประสบการณ์ชีวิต การมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคล การเรียนรู้ ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย การแสดงความ กตัญญูต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างบ้านกับโรงเรียน โดยมีกิจกรรมดังต่อไปนี้

 

  • ภาษาอังกฤษ   ทางโรงเรียนใช้ “Can Do” ซึ่งเป็นหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษที่เน้นธรรมชาติการเรียนรู้ ของเด็ก บูรณาการผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น จากเกม เพลง และศิลปะ โดยให้สอดคล้อง กับหน่วยการเรียนรู้เน้นทักษะการฟัง พูด สนทนา โต้ตอบ ฝึกการออกเสียงสำเนียงที่ถูกต้องกับครูเจ้าของภาษา
  • ภาษาจีน  โรงเรียนได้ใช้หลักสูตรการสอนภาษาจีนของสถาบัน “MuLan” ที่เน้นทักษะการสื่อสาร ฟัง พูด อ่าน เขียน เขียน ที่ได้ประสิทธิภาพ เหมาะสำหรับเด็กปฐมวัย จากผู้เชี่ยวชาญเจ้าของภาษา เป็นหนึ่งในสถาบันที่ ได้รับความเชื่อถือสูงสุด
  • Happy Math การสอนทักษะทางคณิตศาสตร์ ที่เน้นให้นักเรียนได้เรียนคณิตศาสตร์อย่างมีความสุข
  • ดนตรี  กิจกรรมดนตรีที่ทางโรงเรียนคัดสรรมาใช้ในห้องเรียน ล้วนแล้วแต่เพื่อฝึกตรรกกะของแผนที่ความคิด (Mind Mapping) เพื่อพัฒนาศักยภาพของสมองซีกขวาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ผ่านกิจกรรมการฟังจังหวะต่างๆ ที่มีความหลากหลายและซับซ้อน การร้องเพลง ด้วยทำนอง ง่ายๆและแสดงท่าทาง ประกอบเพลงเพื่อส่งเสริมให้เด็กกล้าแสดงออก และฝึกการอ่านตัวโน๊ตเบื้องต้น
  • Computer  ใช้หลักสูตร “True Click Life” ที่พัฒนาขึ้นมา โดยคุณบอย โกสิยพงศ์ โดยได้นำบทเพลงต่างๆมาเป็นสื่อการสอน สอดแทรก พื้นฐานการใชั computer ที่ถูกต้อง และมารยาทในการใช้เครื่องมือ สำหรับเด็กปฐมวัย เด็ก ได้รับความสนุกสนานผ่านตัวละคร และศิษย์เก่าทับทองยังได้รับเหรียญรางวัลโอลิมปิคการแข่งขัน computer
  • ศิลปะ   จากหลักการของ Reggio Emilia ศิลปะส่งเสริมให้เด็กให้เป็นผู้มีความคิดสร้างสรรค์ มีจินตนาการ เรียนรู้ผ่านกิจกรรมตามความสนใจ ฝึกทักษะการวาด ภาพ ระบายสี ฝึกกล้ามเนื้อมือโดยการ ฉีก แปะ ปั้น งานประดิษฐ์ ตกแต่งต่างๆ เพื่อฝึกความสัมพันธ์ ระหว่างมือกับตา
  • ว่ายน้ำ   ฝึกทักษะพื้นฐานการว่ายน้ำ ในท่าที่ถูกต้อง เพื่อเสรืมสร้างกล้ามเนื้อมัด ใหญ่ โดยพัฒนาขั้นของท่าต่างๆจากง่ายไปหายาก อันเป็นพื้นฐานนำไปสู่ความเป็น นักกีฬา ทั้งยังช่วยทำให้เด็กไม่กลัวน้ำ และรู้จักเอาตัวรอดเมื่ออยู่ในน้ำ *
  • กิจกรรมหนูน้อยปฏิบัติธรรม   ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ฝึกสมาธิ เบื้อง ต้นสำหรับเด็ก เรียนรู้พุทธประวัติ และการเป็นพุทธสาสนิกชนที่ดี

 

คณะครู

ครูโรงเรียนทับทองทุกคนมีวุฒิการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรีทางการศึกษา มีประสบการณ์ทางการสอนได้ผ่านการอบรมทางการสอน โดยกระทรวงศึกษาธิการ และสถาบันทางการศึกษาต่าง ๆ โรงเรียนได้มีการประเมิน และพัฒนาครูอย่างต่อเนื่อง และครูทุกคนมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา