ยินดีต้อนรับ

“สร้างความสมดุลทางวิชาการ และกิจกรรม เพื่อนำนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ”

 

                              

    ประวัติโรงเรียน                   ความภาคภูมิใจ              หลักสูตรอนุบาล                       หลักสูตรประถม  

  เยี่ยมชมโรงเรียน                    ระเบียบการโรงเรียน


 

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ได้มอบเกียรติบัตรเพื่อแสดงว่า โรงเรียนทับทอง
เป็นโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาที่มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

ระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน อยู่ในระดับดีมาก

 


รางวัลโล่เกียรติคุณประจำปี 2556

     

 

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้มอบโล่เกียรติคุณนี้ ให้ไว้เป็นปีที่ 2  เพื่อแสดงว่า สถานรับเลี้ยงเด็กทับทองได้รับการยกย่องว่าเป็นสถานรับเลี้ยงเด็กที่มีการดำเนินงานเป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546  และกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็ก พ.ศ. 2549    ให้ไว้ ณ วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2556

 


 

ปีการศึกษา 2556

 

การศึกษาต้องไม่หยุดนิ่ง และต้องคุ้มค่ากับการลงทุน มาดูกันว่าโรงเรียนทับทองเพิ่มอะไรให้นักเรียนบ้างตั้งแต่ปีการศึกษา 2556 เป็นต้นไป

           ด้วยหลักการที่ต้องการสร้างมาตรฐานที่ชัดเจน และมีคุณภาพ ทางโรงเรียนทับทองจึงได้ยอมลงทุน นำผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ เข้ามาจัดการเรียนการสอน อบรมครูผู้สอน ร่วมประเมินหลักสูตร การเรียนการสอนกับโรงเรียน เพื่อเป็นการเตรียมนักเรียนให้มีความพร้อมในการแข่งขัน ปรับตัวเข้ากับยุคของโลกที่ไร้พรมแดน และเป็นผู้นำที่ประสบความสำเร็จในอนาคต ทั้งอันใกล้และไกล โดยเฉพาะในยุคที่ประเทศไทยกำลังเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน (AEC) ดังรายละเอียดต่อไปนี้

 

ระดับอนุบาล

101 Positive Discipline จาก USA การนำหลักการสร้างวินัยเชิงบวกที่ได้ผ่านการวิจัย และพัฒนาจากผู้เชี่ยวชาญใน USA มาใช้อย่างเต็มรูปแบบ ทำให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้สูงขึ้น มีระเบียบวินัยในการดำเนินชีวิตที่ช่วยให้ผู้ปกครองเลี้ยงลูกอย่างมีความสุขมากขึ้นและเหนื่อยน้อยลง

Chinese by Mulan เรียนภาษาจีนกับเจ้าของภาษาตามหลักการของมู่หลาน ที่เน้นผลสัมฤทธิ์ทางการสื่อสาร เป็นพื้นฐานให้ผู้เรียนฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาจีนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Anglia Examinations, UK โรงเรียนทับทองให้นักเรียนทุกคนตั้งแต่อนุบาล 3 จนถึง ป.6 สมัครสอบ Anglia Examinations ของประเทศอังกฤษ ซึ่งเป็นข้อสอบวัดความรู้ทางภาษาอังกฤษที่มีมาตรฐานอย่างชัดเจน รับรองโดยรัฐบาลอังกฤษ เป็นที่ยอมรับของสถาบันมากมายทั่วโลก

Happy Math (อดีตตัวแทน และ ผู้นำเข้า KUMON รายแรกของประเทศไทย) โรงเรียนทับทองนำ Happy Math เข้ามาบูรณาการในหลักสูตรคณิตศาสตร์ เพื่อเป็นการพัฒนาหลักการคิดคำนวณ (คณิตคิดเร็ว) ทำให้ผู้เรียนมีความสนุก มั่นใจในการเรียนคณิตศาสตร์ ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการเรียนคณิตศาสตร์เชิงคิดวิเคราะห์ต่อไป

Computer โดย True Click Life ซึ่งเป็นผู้นำทางเทคโนโลยีสมัยใหม่ ได้เข้ามาจัดหลักสูตรคอมพิวเตอร์ สอนพื้นฐานการใช้คอมพิวเตอร์ให้แก่นักเรียนในระดับอนุบาล

 

ระดับ ป.1 – 3

Anglia Examinations, UK โรงเรียนทับทองให้นักเรียนทุกคนตั้งแต่อนุบาล 3 จนถึง ป.6 สมัครสอบ Anglia Examinations ของประเทศอังกฤษ ซึ่งเป็นข้อสอบวัดความรู้ทางภาษาอังกฤษที่มีมาตรฐานอย่างชัดเจน รับรองโดยรัฐบาลอังกฤษ เป็นที่ยอมรับของสถาบันมากมายทั่วโลก

Chinese by Mulan เรียนภาษาจีนกับเจ้าของภาษาตามหลักการของมู่หลาน ที่เน้นผลสัมฤทธิ์ทางการสื่อสาร เป็นพื้นฐานให้ผู้เรียนฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาจีนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ( เฉพาะป.1 และ ป.2 )

Happy Math (อดีตตัวแทน และ ผู้นำเข้า KUMON รายแรกของประเทศไทย) โรงเรียนทับทองนำ Happy Math เข้ามาบูรณาการในหลักสูตรคณิตศาสตร์ เพื่อเป็นการพัฒนาหลักการคิดคำนวณ (คณิตคิดเร็ว) ทำให้ผู้เรียนมีความสนุก มั่นใจในการเรียนคณิตศาสตร์ ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการเรียนคณิตศาสตร์เชิงคิดวิเคราะห์ต่อไป

IPad : โรงเรียนทับทองได้ร่วมกับบริษัท New Kru ในการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนโดยนำเทคโนโลยีของ iPad มาใช้ประกอบการเรียนการสอน ซึ่งในปีการศึกษา 2556 ครูผู้สอนจะเริ่มนำเทคโนโลยีนี้มาประกอบการสอน

Mad Science เป็นกลุ่มผู้เชี่ยวชาญทางด้านการทดลองทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งได้เข้ามาร่วมสอนวิทยาศาสตร์กับครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนทับทอง โดยเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติ ได้ทำการทดลองทางวิทยาศาสตร์จริง

 

ระดับ ป.4 – 6

Anglia Examinations, UK โรงเรียนทับทองให้นักเรียนทุกคนตั้งแต่อนุบาล 3 จนถึง ป.6 สมัครสอบ Anglia Examinations ของประเทศอังกฤษ ซึ่งเป็นข้อสอบวัดความรู้ทางภาษาอังกฤษที่มีมาตรฐานอย่างชัดเจน รับรองโดยรัฐบาลอังกฤษ เป็นที่ยอมรับของสถาบันมากมายทั่วโลก

Chinese by Mulan เรียนภาษาจีนกับเจ้าของภาษาตามหลักการของมู่หลาน ที่เน้นผลสัมฤทธิ์ทางการสื่อสาร เป็นพื้นฐานให้ผู้เรียนฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาจีนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ( เฉพาะป.4 )

Happy Math (อดีตตัวแทน และ ผู้นำเข้า KUMON รายแรกของประเทศไทย) โรงเรียนทับทองนำ Happy Math เข้ามาบูรณาการในหลักสูตรคณิตศาสตร์ เพื่อเป็นการพัฒนาหลักการคิดคำนวณ (คณิตคิดเร็ว) ทำให้ผู้เรียนมีความสนุก มั่นใจในการเรียนคณิตศาสตร์ ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการเรียนคณิตศาสตร์เชิงคิดวิเคราะห์และคณิตศาสตร์ขั้นสูง ต่อไป

Technology Integrated Classroom เป็นการสร้างห้องเรียนที่สามารถรองรับการใช้เทคโนโลยีต่างๆ เชื่อมผ่านระบบ wifi ความเร็วสูง นำสื่อการสอนที่ทันสมัยมาใช้ทั้ง Computer และ iPad (ร่วมกับบริษัท New Kru) ทำให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้เร็วขึ้น แม่นยำขึ้น กว้างขึ้น และลึกลง สามารถทำกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

Mad Science เป็นกลุ่มผู้เชี่ยวชาญทางด้านการทดลองทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งได้เข้ามาร่วมสอนวิทยาศาสตร์กับครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนทับทอง โดยเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติ ได้ทำการทดลองทางวิทยาศาสตร์จริง

Special Exit and Entrance Exam Preparation ครูผู้สอนจะเพิ่มเวลาสอนเสริมพิเศษในช่วงเช้า เพื่อเป็นการเตรียมสอบเข้าในระดับต่อๆ ไป โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่ม

 

โรงเรียนทับทองขอให้ความมั่นใจกับท่านผู้ปกครองว่า เราจะพัฒนาโรงเรียนต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับบุตรหลานของท่าน และคุ้มค่ากับการที่ท่านได้ส่งลูกหลานมาที่โรงเรียนทับทอง

 

download

การดูแลเด็กเป็นรายบุคคล ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

การดูแลเด็กเป็นรายบุคคล ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

การดูแลเด็กเป็นรายบุคคล ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

การดูแลเด็กเป็นรายบุคคล ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

การดูแลเด็กเป็นรายบุคคล ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

การดูแลเด็กเป็นรายบุคคล ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6